Gode resultater i 2022

I tiltaket Arbeidsforberedende trening fikk 63 % jobb eller startet med utdanning. Dette gir en anslått samfunnsgevinst på 16 millioner allerede etter første år, basert på skatteinntekter og reduserte ytelser fra NAV. Ikke minst har det gitt personlig gevinst å bevege seg fra utenforskapet til å være inkludert i arbeidslivet.

Inkluderende rekruttering

Inkluderende rekruttering har gitt arbeidsgivere tiltrengt arbeidskraft på en litt annerledes måte enn vanlig rekruttering. Sammen med arbeidsgiver sørger vi for at den ansatte utvikler seg i henhold til bedriftens forventninger. Bransjene som benyttet inkluderende rekruttering i størst grad var produksjon og lager, etterfulgt av salg og service samt helse og omsorg. Produksjon og lagerbedrifter har hatt den største økningen i inkluderende ansettelser sammenlignet med tidligere år.

Jobbsnekring gir mer optimal bruk av ansattes kompetanse

Noen kandidater har helseutfordringer som gjør at de ikke ønsker fulle stillinger. Det har gjort det vanskelig å søke på stillinger fordi de fleste utlyste stillinger er heltidsstillinger. Sammen med arbeidsgivere utforsker vi om det er oppgaver som kan tas fra andre ansatte slik at disse kan bruke sin kompetanse mer optimalt. De frigjorte arbeidsoppgavene utføres da av kandidaten i en deltidsstilling. Slik får bedriften mer ut av sine ansatte samtidig som de inkluderer.

Satsing på praktisk kompetanseheving hos ungdom

Vi får stadig flere unge i tiltaket med varierende formell kompetanse. Gjennom hospitering hos arbeidsgivere får de praktisk opplæring i faget. Noen går videre som lærekandidat eller lærling for å formalisere kompetansen. Den vanligste måten er at kandidaten ansettes på lærekontrakt i 2 år for så å ta kompetanseprøve eller fagprøve. 68 % av ungdommen begynte med utdanning eller fikk jobb etter endt tiltak. Videre satsing på å øke ungdoms kompetanse skjer i samarbeid med Opplæringskontoret i Follo og videregående skoler. I et prosjekt med NAV ser vi på muligheter for enda bedre individuell tilpasning til den enkelte kandidat.

Raskere gjennomstrømming og individuell tilpassing

Vårt mål er at flest mulig begynner i jobb eller utdanning og at kandidaten ikke bruker lenger tid enn nødvendig. Lean metodikken har til hensikt å gjøre overgangen til jobb/utdanning så effektiv som mulig. Det er stor variasjon i hvor lang tid den enkelte kandidat bruker og det er nødvendig at kandidatene får et tilpasset opplegg ut fra sine forutsetninger. I gjennomsnitt har vi redusert tiden det tar å komme i jobb/utdanning og på den måten økt kandidatens kundeverdi. Det fører til høyere gjennomstrømming og flere kan benytte seg av våre tjenester.