Minoritetsspråklige i jobb

Språklige utfordringer kan være en begrensning for å komme i arbeid. Her viser vi hvordan vi går fram for at jobbsøker skal beherske jobben, språklig og faglig.

Jobbsøker i arbeidstrening på Follo FuturaFollo Futura jobber systematisk med språk og arbeid. Prosessen består av tre hovedtrinn: 1. Kartlegge, 2. Trene og 3. Arbeidsgiverdialog.

1. Kartlegge
Vi identifiserer deltakers språklige nivå gjennom å teste deltaker i Migranorsk. Resultatene legger grunnlag for videre språktrening. Samtidig kartlegges arbeidserfaring, kompetanse og yrkesmuligheter. Å velge et realistisk yrke ut fra erfaring, kompetanse, egenskaper og motivasjon brukes videre i trening av språkferdigheter.

2. Språktrening
Språktrening foregår praktisk i en arbeidssituasjon. Slik blir språkopplæringen målrettet med tanke på å mestre et bestemt yrke språkmessig. Samtidig læres deltaker opp i utførelsen av arbeidsoppgavene. Opplæringen er basert på profiler som viser deltaker hva som må mestres kompetansemessig og språkmessig for å kunne tilfredsstille arbeidsgivers krav og forventninger i hvert enkelt yrke.

3. Arbeidsgiverdialog
Språktreningen skjer hos arbeidsgiver eller i skjermet arbeid hos Follo Futura, alt etter deltakers behov. I dialog med arbeidsgiver får deltaker kjennskap til forventninger, holdninger, sosial samhandling og kultur på arbeidsplassen gjennom ukentlig å vurdere deltakers forbedringsområder og måloppnåelse.

Innsøkning fra NAV
Språkopplæringen gjøres gjennom tiltaket AFT. NAV bruker henvisningsskjema for AFT. Ved mottatt henvisning, tar Follo Futura kontakt med deltaker samme dag per telefon. Dersom NAV ser det hensiktsmessig, tas første møte hos NAV. Ved behov bestiller NAV tolk til møtet.